top of page

Algemene voorwaarden van de door ‘GREASE MONKEY MOTO’S’ verleende diensten en verkoop van voertuigen/producten, zowel ten aanzien van professionele gebruikers als consumenten (versie 2020.01)

 

1. VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

1.1.

Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen de fysieke of rechtspersoon die zich beroept op de door ‘GREASE MONKEY MOTO’S’ aangeboden diensten of goederen, in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als privédoeleinden (hierna "Klant" of “Koper” genoemd).

GMMOTOS VOF is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0740.994.579, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8310 BRUGGE, Moerkerkse steenweg 540, handeldrijvende onder de handelsnaam “GREASE MONKEY MOTO’S VOF”.

(Hierna: “GREASE MONKEY MOTO’S of “Verkoper” genaamd.).

In functie van de situatie van de Klant (al dan niet consument) zijn bepaalde clausules van deze algemene bepalingen mogelijk niet op hem van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die bij GREASE MONKEY MOTO’S wordt geplaatst, ongeacht of het rechtstreeks gebeurt, telefonisch, dan wel via een andere gebruikersinterface die desgevallend door GREASE MONKEY MOTO’S ter beschikking wordt gesteld.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de aan- en verkoop van voertuigen, daaronder begrepen ook alle toebehoren, accessoires en onderdelen van voertuigen alsook herstelling.

1.2.

Door het feit van de bestelling aanvaardt de Klant huidige voorwaarden, zelfs indien zij afwijken van zijn aankoopvoorwaarden. Alle andere bepalingen of voorwaarden, ook diegene vermeld zijn op de bestelbon van de Klant, zijn hierbij uitgesloten en de Klant ziet ervan af door deze algemene voorwaarden te aanvaarden.

1.3.

Een overeenkomst met GREASE MONKEY MOTO’S bestaat uit algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden. Deze bijzondere voorwaarden gelden als aanvulling op onderhavige algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

1.4.

GREASE MONKEY MOTO’S kan deze algemene en bijzondere voorwaarden op elk ogenblik aanpassen. De voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik van een bestelling van de door GREASE MONKEY MOTO’S aangeboden diensten, blijven echter van toepassing op de uitvoering van die diensten, tot aan de volgende bestelling die de Klant plaatst.

 

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST


2.1.

Offertes van GREASE MONKEY MOTO’S vervallen, behoudens andersluidende bepaling, één (1) maand na datum. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant schriftelijk, per brief, sms, e-mail of faxbericht, te kennen geeft het aanbod te aanvaarden dan wel de bestelbon ondertekend. Voor zover de Klant wijzigingen zou aanbrengen aan het aanbod van GREASE MONKEY MOTO’S, dan zal de overeenkomst maar tot stand kunnen komen, met inbegrip van deze wijzigingen, indien GREASE MONKEY MOTO’S dit schriftelijk bevestigt.


2.2.

GREASE MONKEY MOTO’S is slechts gebonden door een bestelling van de Klant, indien GREASE MONKEY MOTO’S of haar tussenpersoon schriftelijk bevestigd heeft de bestelling te aanvaarden.


2.3.
De offerte geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie.

a) Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht;

b) Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet GREASE MONKEY MOTO’S een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk;

c) Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet GREASE MONKEY MOTO’S een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

2.5.

Indien de offerte niets zou vermelden over de wijze van prijsbepaling, moet de prijs in de offerte geacht worden een schatting te zijn van het aantal uren nodig om de prestaties te leveren/diensten te verrichten/te vervaardigen, vermenigvuldigd met het uurloon en bijhorende vaste en/of variabele kosten gerelateerd aan de prestaties voor het leveren en vervaardigen. De nodige herstellingen en reparaties vanwege fouten en schade veroorzaakt door derden of door de Klanten/opdrachtgever, zijn niet inbegrepen.

2.6.

De consument, dus elke fysieke persoon die de door GREASE MONKEY MOTO’S aangeboden diensten of goederen bestelt voor doeleinden die geen enkel professioneel karakter hebben, via een communicatiemiddel op afstand (e-mail, telefoon, briefwisseling of enige andere gebruikersinterface), heeft het recht om aan GREASE MONKEY MOTO’S (of aan de door GREASE MONKEY MOTO’S aangestelde tussenpersoon) mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het dienstencontract is afgesloten.

De verzending van de intrekking binnen deze termijn volstaat voor het behoud van de intrekkingstermijn. De intrekking moet per aangetekende brief naar de maatschappelijke zetel van GREASE MONKEY MOTO’S gestuurd worden, maatschappelijke zetel gevestigd te 8310 SINT-KRUIS, 540, met vermelding van het offertenummer dat bij de afsluiting van de bestelling aan de Klant meegedeeld is.

De Klant beschikt niet over een herroepingsrecht indien de uitvoering van het dienstencontract, met zijn instemming of op zijn verzoek, reeds begon vóór het einde van die termijn van 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het dienstencontract is afgesloten, met dien verstande dat de verplaatsing van een aangestelde van GREASE MONKEY MOTO’S, of een derde welke door GREASE MONKEY MOTO’S werd beopdracht, op de voor de prestatie afgesproken dag, een aanvang van uitvoering met het akkoord van de Klant vormt.

 

3. LEVERINGSDATUM OF -TERMIJN

3.1.

De leveringsdatum of leveringstermijn aangeduid op de bestelbon is (behoudens in geval van overmacht of hardship) van strikte toepassing. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de bestelbon door de Koper.

Kan de Verkoper deze leveringsdatum of -termijn niet naleven, dan informeert hij de Koper onmiddellijk per aangetekende brief of door elk ander wettelijk bewijsmiddel. Hierin kan de Verkoper een verlenging van de leveringsdatum of -termijn meedelen, die niet meer dan 25% van de aanvankelijk overeengekomen termijn mag bedragen.

Wordt deze nieuwe termijn - behoudens in geval van overmacht - overschreden, dan kan de Koper binnen de termijn van één maand na de afloop van de verlengde termijn de overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, annuleren per aangetekende brief. In geval van annulering wordt het voorschot binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van deze annulering terugbetaald.

De voorgaande alinea is eveneens van toepassing indien de Verkoper die laattijdig levert geen verlenging overeenkomstig het tweede lid voorgesteld heeft.

De leveringstermijn- of datum vervalt automatisch en van rechtswege:

- indien de Koper zijn verbintenissen, zoals onder meer zijn betalingsverplichtingen, niet of niet tijdig nakomt,

- indien de Koper na ondertekening van de bestelbon om een wijziging van de eigenschappen, specificaties of opties van het voertuig verzoekt.

3.2.

Kan de Koper het voertuig op de overeengekomen leveringsdatum of -termijn niet in ontvangst nemen, dan heeft de Verkoper het recht om, na verloop van 14 dagen, behalve indien de Koper bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig het gevolg is van overmacht:

- garagekosten aan te rekenen, forfaitair bepaald op 3,92 EUR (exc. Btw) per dag, te rekenen vanaf de overeengekomen leveringsdatum,

- de verkoop te annuleren en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade, met een maximum van 15% van de totale prijs (BTW exclusief).

3.3.

In geval de Koper de verkoop buiten de gevallen zoals omschreven in artikel 3.1, 3.2 en 10 annuleert, is de Verkoper gerechtigd een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade, met een minimum van 15% van de prijs (BTW exclusief).

 

4. PRIJS

De prijzen die gelden ten aanzien van consumenten en professionelen kunnen verschillen.

4.1.

De op de bestelbon vermelde prijzen, zijn inclusief BTW, maar exclusief taksen, en mogen niet worden verhoogd, onverminderd de toepassing van de hierna volgende bepalingen.

4.2.

Wanneer de leveringsdatum of de leveringstermijn vier maanden overschrijdt, mag de Verkoper elke wijziging in de maximum prijs (catalogusprijs) aanbevolen door de invoerder of producent, op de overeengekomen prijs doorrekenen.

Wordt de overeengekomen prijs aldus verhoogd, dan heeft de Verkoper de verplichting de Koper hiervan onmiddellijk op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze per aangetekende brief op de hoogte te stellen. In dit schrijven moet ook melding gemaakt worden van de mogelijkheid voor de Koper de overeenkomst te ontbinden. De Koper kan bij een verhoging van de prijs de overeenkomst annuleren per aangetekende brief, binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging. Het eventuele voorschot zal binnen de acht kalenderdagen, volgend op de ontvangst van dit aangetekend schrijven van de Koper, worden terugbetaald.

4.3.

Wordt, bij toepassing van punt 3.1., de overeengekomen leveringsdatum overschreden of de leveringstermijn verlengd, dan mag de overeengekomen prijs geen enkele verhoging ondergaan.

4.4.

De prijzen en eventuele kortingen zoals vermeld op offertes en bestelbonnen hebben enkel betrekking op het voertuig zoals beschreven, met de uitdrukkelijk vermelde eigenschappen, specificaties en opties.

Alle afwijkingen, bijkomende opties leiden tot aanpassing van de prijs. De prijs van de wettelijk verplichte, op bestendige wijze aangebrachte toebehoren wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht.

 

5. LEVERING

5.1.

De levering van het voertuig vindt plaats in de showroom van de Verkoper. De afhaling van het voertuig vindt steeds plaats op kosten en op risico van de Koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. In geval van afwijking van de levering gebeurt de levering steeds op risico en op kosten van de Koper.

5.2.

De Koper draagt alle risico’s m.b.t. het voertuig vanaf de overeengekomen leveringsdatum. Het voertuig wordt op dat ogenblik hoe dan ook geacht in ontvangst genomen te zijn door de klant. Neemt de klant het voertuig niet op de overeengekomen leveringsdatum in ontvangst, dan wordt het voertuig bij de Verkoper opgeslagen voor rekening en risico van de klant overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.2.

5.3.

Indien de productie van het bestelde voertuig zou worden stopgezet, is de verkoop van rechtswege ontbonden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

 

6. BETALING

6.1.

Onverminderd de toepassing van de bepalingen met betrekking tot het consumentenkrediet zoals opgenomen in Boek VII, Titel 4, Hoofdstuk 1 van het Wetboek Economisch Recht, kan de Verkoper geen betaling vragen van een voorschot dat meer dan 15% van de verkoopprijs van het voertuig bedraagt. Bij wijze van afwijking, kan ofwel voor een speciale bestelling ofwel mits akkoord van de Koper, het voorschot vastgesteld worden op een ander percentage.

6.2. De integrale betaling, of de betaling van het saldo in geval al een voorschot betaald is, gebeurt binnen de 5 werkdagen na factuurdatum, behalve indien uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is voorzien op de factuur.

Gelet op voormelde betalingstermijn, kunnen facturen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd binnen de 5 werkdagen na factuurdatum, met een gedetailleerde motivering.

Indien het te betalen bedrag gelijk is aan of meer bedraagt dan 3.000 EUR, dan kan de Koper maximaal 10% van de prijs cash betalen, met een absoluut maximumbedrag van 3.000 EUR. Voor het saldo zal de betaling uitsluitend gebeuren via overschrijving of kredietkaart.

6.3.

In geval van laattijdige betaling:

- is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest gelijk aan 1% per maand verschuldigd wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10%, met een minimum van 50 EUR, onverminderd het recht van de Verkoper om hogere schade te bewijzen;

- is de Koper in voorkomend geval gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten.

In geval van laattijdige betaling is de Verkoper bovendien gerechtigd haar verbintenissen op te schorten. De leveringsdatum of -termijn wordt van rechtswege opgeschort. De Verkoper is hoe dan ook pas gehouden tot levering na volledige betaling door de Koper.

6.4.

Onverminderd artikel 5.2. zal de eigendom op het voertuig pas overgaan op de Koper, op het moment dat de Verkoper de volledige koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten ontvangen heeft. De Koper zal er zich van onthouden, tot op het ogenblik van de volledige betaling van de goederen, om het goed te verkopen, te verhuren, uit te voeren, het in pand (of in het bijzonder het pand voor handelsfonds) te geven, of er om het even welke manier over te beschikken en zal er geen enkele wijziging in aanbrengen, die er de waarde van zou kunnen doen verminderen.
De Koper verbindt zich ertoe het goed in perfecte staat te onderhouden. Bij vervreemding van een niet volledig betaald voertuig door de Koper, draagt deze laatste automatisch en onvoorwaardelijk zijn rechtsvordering op zijn schuldenaar over aan de Verkoper.

6.5.

In geval van laattijdige betaling en indien de betaling nog steeds niet gebeurt binnen de tien kalenderdagen vanaf de verzending van een aangetekende brief of in geval van faillissement, ontbinding, staking van betaling e.d. van de Koper, kan de Verkoper de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de Koper. In dit geval is de Koper aan de Verkoper een bijkomende vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade, met een maximum van 15% van de totale prijs van het voertuig (BTW exclusief).

6.6.

Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde kosten, daarna op de intresten en vervolgens op de hoofdsom van de oudste nog openstaande factuur.

 

7. WAARBORG

7.1. De conventionele garantie van de fabrikant

De modaliteiten van conventionele garantie van de Fabrikant worden vermeld in het Garantie- en Onderhoudsboekje, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen en aanvaard te hebben.

 Elk gebrek aan overeenstemming moet aan de Verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de Koper het heeft vastgesteld en dit op straffe van onontvankelijkheid.

Deze garantie is niet van toepassing op:

1. de normale slijtage en de normale waardevermindering van elk onderdeel, de normale onderhoudswerkzaamheden en de stukken en materialen gebruikt voor dit onderhoud conform de modaliteit zoals bepaald door de fabrikant;

2. het gebrek dat te wijten is aan een ongeval, een abnormaal, slordig of foutief gebruik of misbruik van het voertuig, overbelasting van het voertuig, wijziging aan het voertuig of aan elk onderdeel ervan wanneer dit afgeraden of niet goedgekeurd is door de Fabrikant of gebruik voor competitiedoeleinden zoals wedstrijden, rally’s, ...

3. het gebrek dat voortvloeit uit de niet-naleving van de voorschriften van de constructeur wat onderhoud betreft (d.w.z. o.a. slordigheid bij het nazicht en dagelijkse controle of bij periodieke onderhoudsbeurten zoals beschreven en gespecificeerd door de fabrikant), gebruik van onaangepaste producten of producten van ondermaatse kwaliteit, of indien geen gevolg gegeven wordt aan uitnodigingen voor specifieke technische nazichten (terugroepacties).

4. de schade veroorzaakt ten gevolge van slecht uitgevoerd onderhoud of herstellingen.

5. de schade als gevolg van externe invloeden (zoals hagel, industriële neerslag, hars, uitwerpselen van vogels, enz.), brand of een natuurramp, of veroorzaakt door slordigheid, een menselijke fout of overmacht.

6. andere schadegevallen zoals omschreven in het Garantie- en Onderhoudsboekje van de fabrikant.

7.2.Wettelijke garantie van de Verkoper

De conventionele garantie doet geen afbreuk aan de rechten van de Koper-consument m.b.t. de wettelijke garantie voor gebrek aan overeenstemming bij de levering van goederen, dit overeenkomstig artikel 1649bis e.v. Burgerlijk Wetboek. Desalniettemin is de garantie op tweedehandsvoertuigen beperkt tot één jaar en geldt deze niet voor de gebreken zoals opgelijst op de bestelbon of een andere schriftelijke overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper.

De Koper is gehouden alle zichtbare gebreken meteen en ten laatste binnen 48 uur na levering schriftelijk te melden aan de Verkoper.

De Koper dient elk ander gebrek aan overeenstemming aan de Verkoper te melden per aangetekende brief binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de Koper het heeft vastgesteld, met voorlegging van de aankoopfactuur van het voertuig.

De conventionele garantie doet geen afbreuk aan de rechten van de Koper m.b.t. verborgen gebreken overeenkomstig artikel 1641 e.v. Burgerlijk Wetboek, na afloop van de wettelijke garantie voor gebrek aan overeenstemming. Desalniettemin dient de Koper elk verborgen gebrek aan de Verkoper te melden per aangetekende brief binnen een termijn van twee maand vanaf het ogenblik waarop hij het heeft vastgesteld of normalerwijze had moeten vaststellen, met voorlegging van de aankoopfactuur van het voertuig.

Na afloop van die termijnen en zonder voorlegging van een aankoopbewijs zal geen klacht aanvaard worden.

 

8. OVERNAME VAN EEN TWEEDEHANDSVOERTUIG

Indien de bestelbon de overname van een tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname onderworpen aan de ontbindende voorwaarden van (1) de levering en betaling van een nieuw voertuig, (2) het bewijs dat de Koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en (3) het bewijs dat alle verbintenissen m.b.t. een eventuele financiering werden uitgevoerd.

De overnamewaarde van een tweedehandsvoertuig, overeengekomen bij de bestelling van het nieuwe voertuig, is definitief voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig op het ogenblik van zijn levering door de Koper, met uitzondering van kleine voor de Verkoper niet essentiële details, volledig overeenstemt met de beschrijving ervan op de bestelbon.

 

9. DOCUMENTEN VAN DE CONSTRUCTEUR

Elk document uitgaande van de constructeur dat de technische eigenschappen van het bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de Verkoper draagt en bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is.

 

10. OVERMACHT

Geen enkele vergoeding of schadevergoeding is verschuldigd in geval van wanprestatie die te wijten is aan overmacht, met name alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zodat de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet verlangd kan worden.

De partij die een geval van overmacht inroept, heeft de keuze om de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, dan wel definitief te annuleren, en brengt de andere hiervan binnen de acht dagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte.

 

11. BEVOEGDE RECHTBANK & TOEPASSELIJK RECHT

Ingeval van geschil zijn volgende rechters, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering:

1. de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één van de verweerders;
2. de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt of één ervan, zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd;

3. de rechter van de woonplaats van de Koper.

Dit contract is onderworpen aan Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980. De Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, Afdeling Brugge zijn exclusief bevoegd.

 

12. BESCHERMING VAN HET PRIVÉLEVEN

Het verwerken van persoonsgegevens behoort tot de persoonlijke levenssfeer. U geeft de toestemming om de persoonlijke gegevens, die u hebt verstrekt, op te nemen in een gegevensbestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt om te voldoen aan de eventuele overeenkomst m.b.t. uw aankoop en kunnen gebruikt worden voor verkoopsdoeleinden, naverkoopdiensten, waarborg, veiligheid en klantenbeheer.
Deze informatie zal niet kenbaar gemaakt worden aan derden buiten andere ondernemingen met wie GREASE MONKEY MOTO’S een dienstverlening heeft overeengekomen in uw voordeel en eender welke overnemer, aangestelde of vervanger van bovenvermelde partijen.

Uw gegevens zullen oorspronkelijk worden behandeld en opgeslagen door GREASE MONKEY MOTO’S, te 8310 BRUGGE, Sint-Kruisstraat 12. Mits identificatie bent u als individu gerechtigd om na te vragen welke informatie wij over u hebben opgeslagen, om aanpassingen te doen waar nodig en om te verzoeken geen commerciële informatie meer te ontvangen. Teneinde zulks te doen, kan u contact opnemen met GREASE MONKEY MOTO’S per e-mail.

 

13. HOEDANIGHEID VAN DE KOPER

13.1.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de Koper een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, d.w.z. wanneer een natuurlijke persoon het voertuig dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor niet beroepsmatige doeleinden.

13.2.

Wanneer de Koper geen consument is in de zin van artikel 13.1. hierboven, zijn onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden eveneens van toepassing, maar dan met uitzondering van de artikelen 3.1., 4.1., 4.2., 4.3., 461., 7.2. en 11. eerste lid. In dat geval:

1. Is de opgegeven leveringsdatum of -termijn altijd louter indicatief en zonder vaste verbintenis vanwege de Verkoper;

2. Zijn de op de bestelbon vermelde prijzen vatbaar voor verhoging indien de door de importeur of fabrikant aanbevolen catalogusprijs verhoogt. Wordt de overeengekomen prijs aldus verhoogd, dan heeft de Verkoper de verplichting de Koper hiervan onmiddellijk op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze per aangetekende brief op de hoogte te stellen. De Koper kan bij een verhoging van de prijs de overeenkomst annuleren per aangetekende brief, binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging. Het eventuele voorschot zal binnen de acht kalenderdagen, volgend op de ontvangst van dit aangetekend schrijven van de Koper, worden terugbetaald;

3. Behoudt de Verkoper zich steeds het recht voor betaling vragen van een voorschot.

4. Zijn de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de Verkoper uitsluitend bevoegd.

5. Dient de Koper de zichtbare gebreken en de gebreken in de conformiteit dienen door de Koper aan de Verkoper per aangetekende brief gemeld te worden ten laatste binnen een termijn van tien kalenderdagen vanaf de levering en dit op straffe van onontvankelijkheid.

6. Is de Koper gehouden ieder verborgen gebrek (overeenkomstig artikel 1641 e.v. Burgerlijk Wetboek), aan de Verkoper te melden per aangetekende brief binnen een termijn van één maand vanaf het ogenblik waarop hij het heeft vastgesteld of normalerwijze had moeten vaststellen en in elk geval binnen een termijn van zes maanden na levering, dit op straffe van onontvankelijkheid.

bottom of page