BEL ONS
EMAIL ONS
OPENINGSUREN

Ma - Wo: 18u30 - 22u

Do-Za: 9u30 - 12u30 & 13u - 18u

Zondag gesloten

ALLE MERKEN

Alle merken, types, groot of klein

SERVICES

- Onderhoud

- Herstellingen

- Bandenwissel

- Batterij

- Diagnose

KOM LANGS
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2019 by  Brecht Cornilly. 

ALGEMENE VERKOOP- EN WAARBORGVOORWAARDEN VOOR NIEUWE VOERTUIGEN

 

Artikel 1 – Leveringsdatum- of termijn

1.1. De verkoper vermeldt de juiste leveringsdatum of -termijn.

De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de bestelbon door de koper.

Ingeval de verkoper deze overeengekomen leveringsdatum of -termijn niet kan naleven, verwittigt hij de koper onmiddellijk per aangetekende brief.

Hierin kan de verkoper een verlenging van de leveringsdatum of -termijn meedelen, die niet meer dan 25% van de aanvankelijk overeengekomen termijn kan bedragen.

Wordt deze nieuwe termijn overschreden, dan kan de koper de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling verbreken per aangetekende brief, onverminderd een vergoeding die overeenstemt met de opgelopen schade.

Ingeval van verbreking wordt het voorschot binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van deze verbreking terugbetaald.

De koper heeft ook recht op verbreking van de overeenkomst indien de verkoper die laattijdig levert geen verlenging van de aanvankelijk overeengekomen leveringstermijn heeft meegedeeld.

1.2. Kan de koper op de overeengekomen leveringsdatum het voertuig niet in ontvangst nemen, dan heeft de verkoper het recht om, na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief

- garagekosten aan te rekenen,

- de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade,

behalve indien de koper bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig het gevolg is van overmacht.

 

Artikel 2 – Prijs

2.1. De op de bestelbon vermelde prijs, exclusief taksen, mag niet worden verhoogd, onverminderd de toepassing van de hiernavolgende bepalingen.

2.2. Wanneer de overeengekomen leveringsdatum, of de overeengekomen leveringstermijn vier maanden overschrijdt, mag de verkoper elke wijziging in de maximumprijs (catalogusprijs) aanbevolen door de invoerder of producent, op de overeengekomen prijs doorrekenen.

Wordt de overeengekomen prijs aldus verhoogd, dan heeft de verkoper de verplichting de koper hiervan onmiddellijk op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze per aangetekende brief op de hoogte te stellen. In dit schrijven moet ook melding worden gemaakt van de mogelijkheid voor de koper de overeenkomst te ontbinden.

De koper kan bij een verhoging van de prijs de overeenkomst ontbinden per aangetekende brief, binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging.

Het eventuele voorschot zal binnen de acht kalenderdagen volgend op de ontvangst van dit aangetekend schrijven van de koper worden terugbetaald.

2.3. Wordt, bij toepassing van punt 1.1, vierde lid, de overeengekomen leveringsdatum overschreden of de leveringstermijn verlengd, dan mag de overeengekomen prijs, exclusief taksen, geen enkele verhoging ondergaan.

2.4. De prijs van de wettelijk verplichte, op bestendige wijze aangebrachte toebehoren wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht.

 

Artikel 3 – Levering

De levering van het voertuig heeft plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

De koper draagt alle risico’s met betrekking tot het voertuig vanaf de effectieve levering.

 

Artikel 4 – Betaling

4.1. De integrale betaling, of het saldo bij betaling van een voorschot, gebeurt contant op het ogenblik van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Gebeurt dit niet, dan is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan het wettelijk tarief verschuldigd.

Het voertuig blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.

Bovendien kan de verkoper, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 10 kalenderdagen vanaf de verzending van een aangetekende brief, de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de koper. In dit geval is de koper, onverminderd de bovenvermelde intresten, aan de verkoper een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade.

 

Artikel 5 – Conformiteit

5.1. De verkoper behoudt zich het recht voor een model te leveren dat in sommige details licht afwijkt van het bestelde model, tenzij uit de rubriek “specifieke kenmerken” op de voorzijde van de bestelbon zou blijken dat deze een voor de koper essentieel kenmerk van de overeenkomst vormen.

5.2. De zichtbare gebreken aan het lakwerk, het koetswerk en de binneninrichting moeten zonder verwijl aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden. De overige zichtbare gebreken en gebreken in de conformiteit dienen aan de verkoper per aangetekende brief gemeld te worden, ten laatste binnen een termijn van tien kalenderdagen vanaf de levering.

 

Artikel 6 – Waarborg (overeenkomstig jullie gebruiken)

6.1. Conventionele waarborg

De conventionele waarborg duurt minstens één jaar. Zij neemt een aanvang op de dag van de levering.

Elke verborgen gebrek dat zich voordoet tijdens de duur van de conventionele waarborg wordt geacht te hebben bestaan op het ogenblik van de levering. Het moet aan de

verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van maximum twee maanden vanaf het ogenblik dat de verkoper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen.

De waarborg dekt de normale slijtage van het voertuig niet. Hij is evenmin van toepassing als het gebrek te wijten is aan een abnormaal of foutief gebruik van het voertuig, onder meer indien het onderhoud niet wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de constructeur of indien geen gevolg gegeven wordt aan uitnodigingen voor specifieke technische nazichten (terugroepingsacties).

In afwijking van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek kan de koper de herstelling van het voertuig eisen. Indien de herstelling technisch onmogelijk blijkt, zullen de partijen overeenkomen welk middel het best geschikt is om aan de gebreken of aan de niet-conformiteit te verhelpen.

De door de verkoper of door elke erkende merkverdeler onder waarborg uitgevoerde herstellingswerken, de carrosserie uitgezonderd, genieten dezelfde waarborg.

 

6.2. Wettelijke waarborg

Na het verstrijken van de conventionele waarborg blijft de wettelijke waarborg van toepassing indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

 

Artikel 7 – Overname van een tweedehandsvoertuig (indien van toepassing)

Indien de bestelbon de overname van een tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de levering en betaling van een nieuw voertuig en van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd.

De overnamewaarde van het tweedehandsvoertuig, overeengekomen bij de bestelling van het nieuwe voertuig, is definitief, voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig op het ogenblik van zijn levering door de koper, met uitzondering van kleine, voor de verkoper niet-essentiële details, volledig overeenstemt met de beschrijving ervan op het bij de bestelbon gevoegd document.

 

Artikel 8 – Documenten van de constructeur

Elk document uitgaand van de constructeur dat de technische eigenschappen van het bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de verkoper draagt en bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is.

Artikel 9 – Overmacht

De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen de acht dagen na de kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte.

 

Artikel 10 – Bewijs

In de voorafgaande bepalingen geldt de aangetekende vorm van het geschrift enkel ten titel van bewijs.

 

Artikel 12 – Bevoegde rechtbank

Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, wordt gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijen akkoord dat alle geschillen omtrent overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, uitsluitend tot de bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de verkoper zich bevindt toebehoren.